شهرداری منطقه 16

توضیح مربوطه در این قسمت قرار می گیرد

لینک موردنظر

شهرداری منطقه 16

توضیح مربوطه در این قسمت قرار می گیرد

لینک موردنظر

شهرداری منطقه 16

توضیح مربوطه در این قسمت قرار می گیرد

لینک موردنظر

شهرداری منطقه 16

راه اندازی برنامه های سرگرم گننده مطالب بیشتر

شهرداری منطقه 16

ارائه دهنده ی انواع کتاب های صوتی مطالب بیشتر

شهرداری منطقه 16

فراهم نمودن بازی های آموزشی برای کودکان مطالب بیشتر

پروژه های منطقه

این پروژه توسط شهرداری صورت گرفته است.

مجموعه ورزشی

این پروژه توسط شهرداری صورت گرفته است.

زیرگذر

این پروژه توسط شهرداری صورت گرفته است.

احداث پایانه

این پروژه توسط شهرداری صورت گرفته است.

مسجد مترو

این پروژه توسط شهرداری صورت گرفته است.

احداث پایانه