آخرین اعضا

اخبار و مقالات

معیارهای تشخیص شرکت های دانش بنیان چیست؟

چگونه بفهمیم یک شرکت دانش بنیان است؟

1398-07-01

معیارهای تشخیص شرکت های دانش بنیان

چگونه بفهمیم یک شرکت دانش بنیان است؟

1398-07-01

منظور از دانش بنیان چیست؟

شرکت دانش بنیان یعنی چه؟

1398-07-01

سامانه مرجع شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور و واحدها

سامانه مرجع شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور و واحدها

1398-05-31