ایستگاه راهنمایان بندر

موضوع پروژه :  احداث سکوی ایستگاه راهنمایان بندر
متن اصلی:
 هدف از انعقاد این توافقنامه ارائه خدمات مشاوره مرحله سوم (نظارت عالیه) و نظارت کارگاهی در خصوص اجرای پروژه سکوی ایستگاه راهنمایان بندر می باشد.
نام کارفرما :
 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان
تاریخ قرارداد 
25/03/76
موضوع قرارداد :
 ارائه خدمات مشاوره مرحله سوم (نظارت عالیه) و نظارت کارگاهی در خصوص اجرای پروژه سکوی ایستگاه راهنمایان بندر
مبلغ اولیه : 370/945/541  
مدت اولیه
تا پایان پروژه
 مبلغ نهایی: 384/072/718
تاریخ اتمام:  81/11/04
 محل اجراء :خوزستان – بندر امام 
این سکو در فاصله 86 کیلومتری از بندر امام خمینی ره در دهانه خور موسی به صورت شمع و عرشه فلزی بنا گردیده است. مساحت عرشه 400 مترمربع و مساحت ساختمان 120 مترمربع به صورت فلزی است. سکو دارای دو دستگاه دیزل ژنراتور 110 kva و جرثقیل 110 تن جهت بارگیری و باراندازی در دو سمت سکو پهلوگیر جهت شناورها به صورت مجزا طراحی و ایجاد شده است. این سکو ربای اسقرار پرسنل راهنمای کشتی های ورودی و خروجی به بندر امام خمینی ره می باشد.
معاونت نظارت (دریایی)