پدافند غیر عامل

گروه مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ، در راستای پاسخگویی به نیازهـای دفاعی  کشور، با توجه به ظرفیت های فراوان انجام خدمات در حـــوزه‏ی فنی و مهندسی تشکیل شده است. مــــدیران و کارشناسان خبره این مجموعه ، توانایی بالایی در انجام پروژه‏های مطالعاتی پدافند غیرعامل داشته و خـدمـات تخصصی این حوزه را به بهترین نحو در پروژه های مختلف عمــرانی، صنعتی و شهری به انجام رسانده اند . این گــروه بعنـوان مشــاور مــادر  تخصصی پدافند غیرعامل در سطح ملــی و استـانی ، از سوی ســـــــازمان پدافند غیرعـــامل کشورانتخاب گردیده و ایفای نقش می‏نماید. 
 

تعدادی از پروژه هایی که توسط  گروه مهندسی دفاعی انجام شده، به شرح زیر می باشد:
کنترل، نظارت و ارزیابی پروژه های استانی  مدیریت طرح جامع پدافند غیر عامل استان‏های کشور 
مطالعات طرح جامع پدافند غیر عامل استان های زنجان و کرمان
مطالعات مفهومی و تفصیلی پدافند غیر عامل در مراکز مختلف نظامی و غیر نظامی (صنعتي ، آموزشي ، طرحهای زیربنایی و ...)
طراحی مراکز مختلف نظامی، پناهگاهی ، استحکامات، مراکز داده(دیتاسنتر)در سطوح ملی و استانی
همکاری با وزارت بهداشت در طراحی مراکز درمانی و آزمایشگاهی ایمن
همکاری با وزارت نیرو در حوزه های مختلف پدافند غیرعامل 
همکاری با وزارت نفت و شرکت های تابعه در انجام مطالعات پدافند غیرعامل (تهیه ضوابط و استانداردها و...)
مطالعات پدافند غیرعامل خطوط مترو
بخشی از فعالیت های تخصصی گروه مهندسی دفاعی و پدافند غیرعــــــامل بدین شرح می‏باشد : 
انجام مطالعـــــــات و ارائه طرحهای مفهومی دفاعی در حوزه هــای مختلف مهندسی
انجام مطالعات پایه و طراحی مفهومی - تفصیلی پدافند غیرعامل در حــوزه هــــای عمـرانی ، صنعتی ، نظامـــــی و غیرنظامی شـــــــامل:  تهدید شناســـــی، ارزیـــابی 
آسیب پذیری، مکانیابی، نیازسنجی و چند منظوره سازی
طراحی ابنیه فنی و تاسیسات مجموعه های عمرانی ، صنعتی، نظامی و غیرنظامی با اصول پدافند غیرعامل
مطالعات و طراحی معماری و تاسیسات سازه هــــای امن ، استحکامــــــــات و پناهگاه هـــای چند منظوره 
کنترل، نظارت و ارزیابی پروژه های عمرانی ملی و استانی در حوزه پدافند غیر عامل
آموزش و فرهنگ سازی مباحث آمایش سرزمین ،پدافند غیر عامل و  مدیریت بحـران در حـوزه مهندسی دفاعی
تدوین دستورالعمل، ضوابط و استانداردهای مورد نیاز پدافندغیرعامل در حوزه های فنی و مهندسی