پایانه مرزی چذابه

شرح موضوع :
نام پروژه: پایانه مرزی چزابه
کارفرما: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
تاریخ شروع: 10/07/95      
به مدت : 12 ماه
نوع فعالیت: انجام خدمات مرحله سوم( نظارت کارگاهی و عالیه)
موقعیت و مشخصات طرح:
پروژه