دانشگاه 12 طبقه مالک اشتر

شرح موضوع :
نام پروژه: ساختمان اداری، آموزشی و پژوهشی( 12 طبقه) دانشگاه مالک اشتر
کارفرما: سازمان مجری طرح های عمرانی نیروهای مسلح
تاریخ شروع: 01/08/94 به مدت : 30 ماه
نوع فعالیت: انجام خدمات مرحله سوم( نظارت کارگاهی و عالیه)
شرح فعالیت:
پروژه احداث ساختمان اداری ، آموزشی و پژوهشی دانشگاه مالک اشتر واقع در منطقه 4 تهران مشرف به خیابان شعبانلو جنب درب اصلی
 دانشگاه مالک اشتر می باشد
مساحت زمین  اشغال شده برابر 2650 متر مربع می باشد. این بنا با زیربنای کلی 27000 مترمربع در 12 طبقه می باشد.
طبقه زیرزمین2- با زیربنای 2556 مترمربع شامل آزمایشگاه عمومی ، موتورخانه مرکزی ساختمان، دیتا سنتر، پست برق و استراحتگاه
 اپراتورهای تاسیسات می باشد .
طبقه زیرزمین1-  با زیربنای 2556 مترمربع شامل آزمایشگاه عمومی، انبارهای خدماتی، سرویس بهداشتی و آبدارخانه می باشد .
طبقه همکف با زیربنای 2522 مترمربع شامل سلف سرویس دانشجویی، بخش های خدماتی و کنترلی و تأسیسات مرکزی،کلاس های درس،
 کافی نت می باشد.
طبقه اول با زیربنای 2248 مترمربع شامل سالن چند منظوره، سرویس بهداشتی و آبدارخانه، اتاق برق و رک، اتاق های اداری جلسات، اتاق
 تأسیسات مرکزی، لابی مرکزی می باشد.
طبقه دوم با زیربنای 2410 مترمربع شامل کلاس های درس، اتاق برق و رک و هواساز می باشد.
طبقه سوم تا طبقه هشتم هر کدام با زیربنای 2075 مترمربع شامل اتاق اداری اتاق برق و رک و تأسیسات مرکزی می باشد.
طبقه نهم با زیربنای 2075 مترمربع شامل دفتر ریاست دانشگاه، معاونت دانشگاه، رئیس دفتر، مشاوران و اتاق جلسات و بخش ترجمه، اتاق اداری
 اتاق برق و رک و تأسیسات مرکزی می باشد.
بام ساختمان با زیربنای 2379 مترمربع شامل اتاقک آسانسور، اتاق برق محل استقرار دستگاهای هواساز، انبار تجهیزات، برج های خنک 
کننده می باشد.