شهید رجایی

نام پروژه : انجام خدمات راهبری نرم افزار PM تاسیسات ابنیه مجتمع بندری شهید رجایی و شهرکهای مسکونی تابعه 
اهداف پروژه
-راه اندازي نرم افزار pm 
-تهيه شناسنامه اماكن و ثبت در نرم افزار مربوطه و تهيه گزارش از خرابي هاي موجود در محوطه بندر شهيد رجايي و شهركهاي مسكوني تابعه و ثبت در چك ليست هاي مربوطه
رقم قرارداد
149/868/047/7
موقعیت جغرافیایی
استان هرمزگان- بندرعباس
نام کارفرما
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
نام پیمانکار 
-
شرح پروژه
راه اندازي نرم افزار pm- تهيه شناسنامه اماكن و ثبت در نرم افزار- تهيه گزارش از خرابي هاي موجود در محوطه بندر شهيد رجايي و شهركهاي مسكوني تابعه بر اساس دستور العمل مربوطه- ثبت خرابي ها در نرم افزار بر اساس چك ليست- تهیه گزارش از نرم افزار و ارائه گزارش به كارفرما