سد قیز قلعه سی

موضوع: آزمایشگاه محلی پروژه سد قیز قلعه سی و جاده جایگزین
شماره قرارداد: 310/29828 
تاریخ شروع: 09/12/1390
تاریخ خاتمه: 29/12/1397
مبلغ اولیه: 2،490،027،329ریال
تمدید یا خاتمه: 70 ماه
نام کارفرما:
نام مشاور: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
محل اجراء: خداافرین
تصاویر:
مشخصات فنی خاص پروژه: آزمايشگاه محلي به منظور كنترل كيفيت عمليات خاكي و بتني 
آزمايش كامل دانه بندي به روش مكانيكي،تعيين حد رواني و حد خميري،آزمايش تراكم،تعيين هم ارز ماسه اي ، تعيين دما و رواني بتن،تعيين وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده،نمونه برداري و قالب گيري از بتن تازه بصورت استوانه اي يا مكعبي ،  آزمایشهای تعیین درصد هوای بتن تازه، وزن مخصوص موادافزودنی بتن، کشش میلگرد و خم و باز کردن، آزمایشهای مربوط به واتر استاپ و ژئوممبرین و ...