تصفیه خانه مشکین شهر

موضوع: موضوع خدمات مهندسی استقرار یک واحد آزمایشگاه محلی به منظور کنترل کیفیت سه نوع عملیات خاکی ، بتنی و آسفالتی پروژه تصفیه خانه مشکین شهر
شماره قرارداد:
تاریخ شروع: 01/03/1383
تاریخ خاتمه: 30/10/1387
مبلغ اولیه: 219,322,560 ریال
تمدید یا خاتمه:
نام کارفرما: شرکت آب منطقه ای اردبیل
نام مشاور:
محل اجراء:
مشخصات فنی خاص پروژه: آزمايشگاه محلي به منظور كنترل كيفيت عمليات خاكي ، بتني و آسفالتیقالب گيري از بتن تازه بصورت استوانه اي يا مكعبي، تعيين دماي آسفالت،تعيين درصد قير با دستگاه گريز از مركز و حلال بنزين،نمونه برداري،ساخت،تعيين مقاومت و رواني نمونه هاي آسفالت به روش مارشال،آزمايش سيني،تعيين ضخامت و دانسيته آسفالت
وضعیت پروژه: خاتمه یافتهآزمايش كامل دانه بندي به روش مكانيكي،تعيين حد رواني و حد خميري،آزمايش تراكم،تعيين هم ارز ماسه اي ، تعيين دما و رواني بتن،تعيين وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده،نمونه برداري و قالب گيري از بتن تازه بصورت استوانه اي يا مكعبي، تعيين دماي آسفالت،تعيين درصد قير با دستگاه گريز از مركز و حلال بنزين،نمونه برداري،ساخت،تعيين مقاومت و رواني نمونه هاي آسفالت به روش مارشال،آزمايش سيني،تعيين ضخامت و دانسيته آسفالت

وضعیت پروژه: خاتمه یافته