عملیات اجرایی سد بین المللی خدا آفـــرین

 
ایـن ســد در نــوار مــرزی ایــران با کشــور آذربایجــان واقــع شـده و ایـن شـرکت با استقـــرار آزمـــایشگاه کـــنترل کـــیفیت عملیـــــــات خــــــاکی و بتنـــی  شــامل قـراردادی به مبلغ 000/000/600/7 ریال می باشد .
از جمله مشخصات فنی این پروژه می توان به این نکته  اشاره نمود که این سد خـــــــاکی با هسته رسی می باشد که طول تاج آن 400 متر ، ارتفــــاع از روی پی 64 متر و طـول دریاچه 8/31 متر می باشد.