سازه های دریایی

کارشنـاسـان و متخصصیـن مجـرب گـروه سـازه های دریـایی شـرکت  مشــاورعمـران ایـران در طـــول سـه دهـه فعــالیت خـود توانسته اند مطالعـه و طـراحی پـروژه هـای مختلفـی را در زمینـه اسکله، مـوج شکـن، شیپ لیفت، سکـو هـا و دیگر فعالیتهای دریایی به انجام برسانند . نیروهای متعهد این گروه با بهره گیری از دانش فنی، روز استفاده از جدیدترین نرم افزارهای مهندسی، انـواع سازه ها و تاسیسات دریایی و ساحلی را طراحی نموده و بر اجـرای آنها نظارت فنی دقیقی را اعمال نموده اند.
برخی از پروژه های گروه سازه های دریایی به شرح ذیل می باشد:
طراحی و نظارت بر اجرای ایستگاه (سکوی دریایی) راهنمایان بندر امام خمینی(ره) –  استان خوزستان


شود.این سکـو در فاصله86 کیلومتری از بندرامام خمینی (ره) در دهانه خور موسی به صورت شمع و عـرشه فلـزی بنـا گردیده است. مسـاحت عـرشه 400 مترمـربع و مساحت ساختمـان 120متـرمــربع بـه صـورت فلــزی است. سکــو دارای دو دستـگاه دیــزل ژنــراتــور KVA 110 و جــرثقیـل 110تـن جهـت بـارگیری و باراندازی در دو سمت سکو پهلوگیر جهت شنـاورها به صورت مجـزا طراحی و ایجاد شده است .این سکو برای استقـرار پرسنل راهنمای کشتی هـــای ورودی و خـــروجی به بندر امام خمینی (ره) می باشد.

کنترل و طراحی مجدد سازه های دریایی اسکله  بین المللی ناواک
اسکله ناواک واقع در شهرستان نور استان مازندران  به مساحت 10000متر مربع می باشد  که توسط شــرکت مهندسین مشاور عمــران ایران طـراحی شده است. هــر اسکله دارای سه بـال A ،B،C  و به مســاحت 5000 متـــر مـربع  و دارای کف کاملأ سبک از جنس پـوشش چـوب پـردوام (Thick wood) می باشد و بلوک D  دارای سقف کامپوزیت بتنی است.