کد کالا نام کالا واحد واحد کل تعداد درخواستی تعداد اختصاص یافته تاریخ تولید وضعیت بررسی حذف
اضافه کردن