عقد قرارداد بدون واسطه

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

شروع کن

.
.
.
.
.
.
.
.
.

اطلاعاتتو وارد کن

.
.
.
.
.
.
.
.
.

قیمتارو مقایسه کن

.
.
.
.
.
.
.
.
.

با متراژ قرارداد ببند

.
.
.
.
.
.
.
.
.

تفاوت رو حس کن

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
قراردادتو ببند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.